Senat S 304.1102 Scherer, Rudolf Ritter von (11.08.1845-21.12.1918; Kirchenrecht) (Dokument (Einzelstück))

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:Senat S 304.1102
Ref. code AP:Senat S 304.1102
Title:Scherer, Rudolf Ritter von (11.08.1845-21.12.1918; Kirchenrecht)

Information on content and structure

Extent:2 Bll.
 

Descriptors

Entries:  Scherer, Rudolf Ritter von (11.08.1845-21.12.1918; Kirchenrecht) (11.08.1845-21.12.1918) (Person\S)
 

URL for this unit of description

URL:https://scopeq.cc.univie.ac.at/query/detail.aspx?ID=204278
 

Social Media

Share
 
Home|Login|de en fr it

Archivinformationssystem